Nyheder til virksomheder
Fejl i Motorregistret for visse værditabsberegninger foretaget fra og med 1. juni 2021
9/24/2021

Nyhedsbrevet omhandler værditabsberegninger, som foretages i Motorregistret fra og med den 1. juni 2021. Er afgiftsperioden for en leasingaftale m.v. påbegyndt den 17. december 2020 eller tidligere, kan Motorregistret ikke foretage en korrekt værditabsberegning. Nyhedsbrevet omhandler dog kun de værditabsberegninger, som ikke foretages som følge af en genberegning efter registreringsafgiftslovens § 9 a. 

Motorregistret beregner fra og med den 1. juni 2021 værditabsberegninger efter de nye regler for registreringsafgift, som blev vedtaget med lov nr. 203 af 13. februar 2021. Det gælder, uanset hvornår afgiftsperioden for det pågældende køretøj er påbegyndt. Det følger dog af en overgangsordning i loven, at en værditabsberegning skal foretages efter de tidligere gældende regler, hvis afgiftsperioden er påbegyndt den 17. december 2020 eller tidligere. Værditabsberegningen i Motorregistret er derfor ikke korrekt for disse køretøjer. 

Motorstyrelsen arbejder på at få rettet problemet hurtigst muligt, og det forventes, at Motorregistret kan være tilrettet senest ved udgangen af 2021. Når der foreligger en afklaring i forhold til Motorregistret, vil Motorstyrelsen offentliggøre et nyhedsbrev om den videre proces og mulighederne for genoptagelse. 

Tilføjelser til nyhedsbrevet

Motorstyrelsen har tilføjet ekstra afsnit til nyhedsbrevet den. De nye afsnit er markeret med overskriften: Tilføjelse den 24. september 2021.

Udløb af overgangsordning med NEDC2 og overgang til WLTP-målenorm
9/24/2021

For køretøjer, der er registreret med NEDC2-målenormen, skal der som udgangspunkt i resten af køretøjets levetid betales grøn ejerafgift (brændstofforbrugsafgift) efter NEDC2-tallene. Hvis der skal beregnes registreringsafgift på ny, herunder eksportgodtgørelse, for sådanne køretøjer efter den 1. januar 2021, skal det imidlertid ske på baggrund af WLTP-målenormen.

Tilføjelse til nyhedsbrevet

Motorstyrelsen har tilføjet et ekstra afsnit til nyhedsbrevet den. Det nye afsnit er markeret med overskriften: Tilføjelse den 24. september 2021.

eIndkomst: Indberetningsvejledning
9/23/2021

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og til dels den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
eIndkomst: Teknisk vejledning
9/23/2021

Denne vejledning retter sig mod producenter af lønsystemer, lønservicebureauer og de virksomheder, der selv vil tilrette deres IT-lønsystemer, så der kan indberettes til eIndkomst og LetLøn.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
9/21/2021

Indførsel af en endelig antidumpingtold på importen af koldvalsede flade produkter af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Taiwan efter en udløbsundersøgelse.

Steuern in Dänemark
9/17/2021

The publication is an introduction to the Danish tax system intended for newcomers to Denmark and non-Danish speakers who are not yet familiar with the system.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
9/16/2021

Udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/915 på importen af visse typer folie af aluminium i ruller med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte import af visse typer folie af aluminium i ruller afsendt fra Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Thailand eller ej.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
9/16/2021

Udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2384 og gennemførelsesforordning (EU) 2017/271 på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse typer folie af aluminium afsendt fra Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Thailand eller ej.

Mauritius får undtagelse fra oprindelsesreglerne for 100 tons saltet slangemakrel (HS ex 0305 69 80)
9/7/2021

Det er blevet vedtaget at give Mauritius en undtagelse fra oprindelsesreglerne for 100 tons saltet slangemakrel (HS ex 0305 69 80). Undtagelsen er gældende fra 7. august 2021 til 6. august 2022.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
9/7/2021

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1534 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer tilberedte eller konserverede citrusfrugter (mandariner osv.) med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
9/7/2021

Afslutning af en fornyet undersøgelse af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 443/2011 og (EU) nr. 444/2011 om forlængelse af den endelige udligningstold og antidumpingtold på importen af biodiesel afsendt fra Canada.

Toldtariffen 2021-4
9/7/2021

Toldtariffen anvendes ved ind- og udførsel af varer og er grundlag for såvel toldbehandlingen som indsamlingen af oplysninger til udenrigshandelsstatistikken, herunder Intrastat.

Alle varer, der fortoldes eller udføres skal angives med et positionsnummer (varekode).
Anvendelse af varebiler
9/6/2021

Denne vejledning er til virksomheder med almindelige varebiler med registrering godstransport erhverv.

Vejledningen gælder ikke for mandskabsvogne eller specialindrettede varebiler, hvor varerummet fx er indrettet med fastspændte reoler, værktøj eller anden materiale.

I vejledningen kan du læse, hvad der er erhvervsmæssig og privat kørsel, samt hvilke muligheder du har, hvis du ønsker at bruge din varebil til privat kørsel.

Du kan også læse, hvad konsekvenserne kan være, hvis du ikke overholder reglerne.

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
9/3/2021

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse for- og efterspændte tråde og strenge af ulegeret stål (PSC-tråde og -strenge) med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse

Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger
8/23/2021

Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger

Orientering om regler for faste prøveskilte i forbindelse med udløb af tilladelse og forsikringsophør
8/13/2021

Motorstyrelsen orienterer i dette nyhedsbrev om, hvilke regler der gælder i forbindelse med faste prøveskilte, når tilladelsen til de faste prøveskilte udløber, eller hvis den lovpligtige forsikring ophører.

Hvis en tilladelse til faste prøveskilte er udløbet, og der hverken er søgt om fornyelse af tilladelsen eller sket afmelding af prøveskiltene, vil Motorstyrelsen træffe afgørelse om afmelding og inddragelse af prøveskiltene.

Det samme gælder, hvis der ikke er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring for kørsel med prøveskiltene, og tilladelsens indehaver ikke inden en fastsat frist har bragt forsikringsforholdet i orden.

Forpligtelser og indberetninger for udenlandske penge- og pensionsinstitutter
8/11/2021

Udenlandske penge- og pensionsinstitutter, der er godkendte til at udbyde skattebegunstigende pensionsordninger i Danmark, har påtaget sig en række forpligtelser. I denne vejledning har vi beskrevet forpligtelserne og hvordan der foretages indberetning og indbetaling af til Skattestyrelsen.

Spørgsmål og svar fra Motorstyrelsen vedrørende lovforslag til ændring af bilafgifter (L 129)
8/9/2021

Motorstyrelsen har udarbejdet et katalog med spørgsmål og svar vedrørende lovforslag til ændring af bilafgifter (L 129), som er fremsat den 18. december 2020 og forventes vedtaget i februar 2021.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
8/5/2021

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/823 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse former for regnbueørred med oprindelse i Tyrkiet efter en udløbsundersøgelse.

Begrænset adgang til at betale i motorekspeditionerne fra 1. juli 2021
8/3/2021

Motorstyrelsen orienterer i dette nyhedsbrev om begrænsninger i muligheden for at betale for varer og ydelser i motorekspeditionerne.